Tokyo’s Shitamachi as Seen Through the Eyes of Illustrator Shinji Tsuchimochi